Általános Vállalási Feltételek

1. Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya

1.1. Az Általános Vállalási Feltételek, a Megbízó (természetes, vagy jogi személy) és az Ekvilog Kft. (Székhely: 1238 Budapest, Kő utca 20. - Cégjegyzékszám: 01-09-942034 - Adószám: 14394140-2-43) együttesen Felek között fordítási, lektorálási és tolmácsolási feladatok elvégzésére létrejött, egyedi megbízási jogviszonyban, illetve keretszerződésben nem rögzített szabályrendszert határozza meg.

1.2. Megbízó és az Ekvilog Kft (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott – a Megbízó megbízása alapján – a Megbízottnak adathordozón (hordozható memórián, CD stb.), vagy elektronikus úton (e-mailen), vagy papírra nyomtatva rendelkezésre bocsátott forrásnyelvi szövegnek (a továbbiakban: forrásanyag) a megadott célnyelvre történő fordítását és lektorálását (a továbbiakban: fordítás), vagy a már célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő lektorálását (a továbbiakban: lektorálás) elvégzi, és az elkészült anyagot a Megbízó kérésének megfelelően elektronikusan vagy papírra nyomtatva a Megbízó rendelkezésére bocsátja.

1.3. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, Megbízott fordításainak hitelesítését „hivatalos fordítás” néven bocsátja rendelkezésre. A Megbízott a jelen szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a fordítási feladatot legnagyobb gondossággal látja el, és a legnagyobb szakértelemmel, a közösen elfogadott határidőre hajtja végre.

2. A megrendelés

2.1. A megrendelés formája

2.1.1. Megbízó megrendelését a Megbízott által erre a célra készített Megrendelőlap valamennyi rovatának kitöltésével és cégszerű aláírásával adhatja le a Megbízottnál. Cégszerű aláírás hiányában Megbízó az 1. számú mellékletben megjelölt személyek aláírásával ellátott megrendelést a Megbízó hivatalos megrendelésének tekinti, és jelen keretszerződés aláírásával kötelezettséget vállal az ilyen módon megrendelt, és a Megbízott által teljesített munkák ellenértékének kifizetésére.

2.1.2. A Megrendelőlapot Megbízó kérésére a Megbízott e-mailben a Megbízónak elküldi. A kitöltött és aláírt Megrendelőlapot Megbízó e-mailen az ekvilog@ekvilog.hu címre, és/vagy postán juttatja el Megbízott részére.

2.1.3. A forrásanyagot vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket, illetve a tolmácsoláshoz szükséges felkészülési anyagokat, elektronikus úton e-mailben az ekvilog@ekvilog.hu címen juttatja el Megbízott részére. Amennyiben erre nincs lehetősége, Megbízó a Megrendelőlaphoz hasonlóan is leadhatja a forrásanyagokat, illetve a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket.

2.1.4. Megbízott a Megbízó megrendelését, az általa cégszerűen aláírt Megrendelőlap Megbízó részére történő visszaküldésével visszaigazolja. Az egyedi szerződés/megrendelés a visszaigazolásban foglalt tartalommal, annak igazolt elküldésekor jön létre.

2.2. A fordítandó anyag fogadása

2.2.1. A Megbízott a fordítási, lektorálási szolgáltatásra kötelező erejű ajánlatot a teljes fordítandó vagy lektorálandó anyag kézhezvétele és a fordítás vagy lektorálás egyéb feltételeinek (leadás formátuma, ábraszövegek fordítása, határidő, szakmai igények stb.) rögzítése után ad. Ha a fordítandó vagy lektorálandó anyag az ajánlatkérés időpontjában nem áll teljes egészében rendelkezésre, a Megbízott az anyag terjedelmének legalább 25%-át kitevő –szakmailag, tartalmilag és formailag jellemző – minta alapján, nem kötelező érvényű ajánlatot ad, amelyet a teljes anyag kézhezvétele és a fordítási vagy lektorálási feladat valamennyi feltételének rögzítése után végleges, kötelező érvényű ajánlattal vált fel.

2.2.2. A fordítandó, lektorálandó anyagoknak a Megbízott részére való eljuttatása – történjen az elektronikusan vagy nyomtatott formában – a Megbízó feladata. A Megbízottnak nem áll módjában kötelező erejű ajánlatot adni hozzá el nem juttatott, vagy – például a weboldalak esetében – nem garantáltan rendelkezésre álló, vagy változtatásnak kitett anyagokra vonatkozóan.

2.2.3. Saját szervezetén belül a Megbízó a megrendelési jogosultságot maga határozza meg és ellenőrzi. A Megbízott a megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja. A Megbízó a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Megbízott által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően – a megbízási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében – nem hivatkozhat a Megrendelőlapot aláíró személy hatáskör-túllépésére vagy hatáskörének hiányára.

2.2.4. Ismételt megrendelés esetén a Megbízó érvényes megrendelésének további feltétele, hogy a Megbízottal szemben semmilyen jogcímen lejárt tartozása ne álljon fenn.

2.2.5. Megbízó a megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás alapján elvégzett munkát, a Megbízó és a megbízás tárgyának általános megjelölésével (pl. Megrendelő neve – éves jelentés fordítása angol nyelvre) referenciaként felhasználja és arra hivatkozzon (pl: pályázatokban, weboldalán, céges bemutatkozó anyagokban).

3. Az ajánlat

3.1. Az ajánlat tartalma

3.1.1. A Megbízott által a teljes fordítandó anyag fogadása és a fordítás valamennyi körülményének tisztázása után kiadott ajánlat a következőket tartalmazza:
• a fordítandó anyaghoz rendelt munkakód, a fordítandó anyag megnevezése
• a szükséges munkálatok felsorolása (pl. fordítás, lektorálás, szószedet-egyeztetés, formázás stb.),
• az átvételi és a leadási formátum,
• a határidő,
• az ajánlati ár,
• az ajánlat érvényességi ideje,
• a számlázás és a fizetés módja,
• a munkához kapcsolódó esetleges egyéb feltételek

3.1.2. Külön megállapodás hiányában az elkészült fordítást a Megbízott elektronikus formában (e-mailben) adja át, vagy – nagyobb munkák esetében – egyéb elektronikus adathordozón bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a megrendelésben a Megbízó leadási határidőként csak napot jelöl meg, a leadási határidő a megjelölt nap 24 óra.

3.1.3. Az ajánlat kizárólag az annak alapjául szolgáló, már átvett anyagokra vonatkozik. A Megbízó által az anyagban az ajánlattétel után végrehajtott minden tartalmi és/vagy mennyiségi változtatás külön ajánlattétel és megbízás tárgyát képezi, amelynek vállalási határideje és egyéb feltételei az eredeti munkára adott ajánlatétól eltérhetnek.

3.1.4. Még nem teljesen elkészült, lektoráláson és egyéb ellenőrzési funkción át nem esett anyagok határidő előtti leadását a Megbízott nem vállalja. Mivel a fordított anyagok szóhasználati, nyelvi és formai egysége, a magas színvonalú végtermék csak az egész anyag fordítása, lektorálása, korrektúrázása és formázása révén biztosítható, a Megbízott az elkészült anyagot a vállalt határidőre egyben szállítja.

3.2. A vállalási díjat befolyásoló tényezők

3.2.2. Mivel – az egységességet és minőséget biztosító – terminológiai és egyéb fordítóeszközök általában a Microsoft Word szövegszerkesztővel együtt használhatók hatékonyan, a fordítást a Megbízott – az eredeti anyag formátumának megőrzésével – általában az MS Word szövegszerkesztőben készíti el. A nem elektronikus formában vagy az MS Word, RTF vagy TXT formátumtól eltérő formátumban kapott anyagokat (például PDF, HTML, PowerPoint, Excel, FrameMaker, QuarkXpress, vagy Word-fájlként elmentett, de valójában HTMLformázású weboldalak) a Megbízott – optikai karakterfelismerő programmal vagy konverzióval, majd újraformázással – MS Word formátumú anyaggá alakítja. E többletmunka költségeinek fedezésére a Megbízó az ajánlatban meghatározott felárat számít fel.

3.2.3. A fenti pontra is tekintettel, a munka költségét befolyásoló fontos tényezők a következők:
• a forrásanyag formátuma,
• a leadandó fordítás kért formátuma,
• az esetlegesen szükséges formázási, kiadvány-szerkesztési munkák,
• a munka határideje,
• a szakmai vagy nyelvi lektorálási igény
• a nyelvirány

3.2.4. A nem a Megbízott által fordított anyagok lektorálására a Megbízott csak a teljes lektorálandó anyag megtekintése után ad ajánlatot. Ilyenkor a lektorálási díjat a szükséges javítások aránya határozza meg. 25%-ot meghaladó javítási arány esetén a lektorálás újrafordításnak minősül, és teljes fordítási áron kerül elszámolásra.

3.2.5. A Megbízott által vállalt minimális vállalási mennyiség – fájlkonverziót nem igénylő megbízások esetében – 1700 forrásnyelvi karakter, amely mennyiségtől a Megbízó az egyes keretszerződésekben vagy az egyedi megrendelések esetén is saját belátása szerint eltérhet. Az ennél kisebb mennyiségű fordításra vagy lektorálásra vonatkozó megbízások esetében a minimális vállalási mennyiség mindenkori díjával megegyező összeget fizet a Megbízó a Megbízottnak.

3.2.6. Írásbeli ajánlat a kiadás napjától számított 15 naptári napig érvényes.

4. A teljesítés

4.1. A Megbízott fordítási tevékenysége eredményeképpen vagy pontos fordítás, vagy egyéni, eredeti jellegű fordítás, azaz az utóbbi esetben a jogszabályi feltételek fennállásakor a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt álló mű jön létre. A Megbízott – területi és időbeli, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen – díjmentes felhasználási jogot enged a Megbízó részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetésével egyidejűleg. Megbízó jogosult a szerzői mű alhasználatba adására és átdolgozására is. A Megbízott – amennyiben nem ő tekintendő a szerzői műnek minősülő fordítás szerzőjének – szavatosságot vállal a Megbízó felé, hogy a nevezett felhasználási jog továbbengedéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezik.

4.2. A Megbízott a fordítást, illetve a lektorálást az elvárt minőségben és – amennyiben a megbízás célját a Megbízó megadta – a felhasználási célnak megfelelően köteles szolgáltatni. A Megbízott – magas színvonalú munka érdekében – kérheti bizonyos kifejezések (cégspecifikus elnevezések, rövidítések, szakkifejezések stb.) fordításának a Megbízóval történő egyeztetését, illetve azok Megbízó általi jóváhagyását. A fordítás magas színvonalát és a határidő betartását a Megbízott csak akkor tudja biztosítani, ha a Megbízó az átadott kifejezések jóváhagyott fordítását az elvárható – és a határidők betartását lehetővé tevő – időn belül eljuttatja a Megbízotthoz.

4.3. A Megbízott az elkészült munkát – a Megbízó kérésének megfelelően – a Megrendelő lapon meghatározott módon köteles eljuttatni a Megbízó részére. A Budapest közigazgatási határán belüli fuvarköltséget a Megbízott, az azon kívülre történő szállítás költségét a Megbízó vállalja.

4.4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorált és lektorálandó szöveg e-mailen keresztüli, nem titkosított mellékletként való küldése nem biztosítja a szöveg titkosságát és integritásának megőrzését. A Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért a Megbízott nem felel.

4.5. A Megbízott – a Megbízó kérésének megfelelően – a részére megküldött szövegeket a lefordított/lektorált szöveg megküldésével egyidejűleg visszajuttatja vagy megsemmisíti, vagy egy (1) év időtartamra megőrzi.

4.6. A Megbízó – a Megbízott késedelmes teljesítése esetén – azonnali teljesítési határidő esetén 12 óra késedelem, sürgősségi teljesítési határidő esetén 1 munkanapi, és normál teljesítési határidő esetén a szöveg terjedelméhez igazodó, 35.000 karakterenként 1 munkanap késedelem elteltét követően a megbízástól való elállásra jogosult. A felek a Megbízó megrendeléstől való elállási jogát a nevezett késedelmi határidő letelte előtt kizárják.

4.7. A Megbízott késedelmes teljesítése esetén a Megbízó jogosult 20%-kal csökkentett díjat fizetni.

5. Az elszámolás

5.1. Az elszámolás alapja

5.1.1. Amennyiben a Megbízott ajánlata másképp nem rendelkezik, a fordítás elszámolása a lefordítandó anyagban található karakterek száma (az ún. forrásnyelvi karakterszám) alapján történik.

5.1.2. Nagyobb és összetett műveleteket igénylő munkák esetén a Megbízott – karakter alapú árazás helyett – az adott feladat áttanulmányozása alapján kiszámított, rögzített projektárat adhat meg.

5.2. Elszámolás tolmácsolási megbízások esetén

5.2.1. A tolmácsolási idő a tolmács helyszínre történő megérkezésétől a távozásáig tart. Félnapos díjat számít fel a Megbízott a tolmács napi 4 órát meg nem haladó rendelkezésre állása esetén. Egynapos díjat számít fel Megbízott a tolmács napi 4 órát meghaladó, de 8 óránál nem hosszabb rendelkezésre állása esetén. Kiegészítő díjat számít fel Megbízott a napi 8 órát meghaladó munka esetén. Ez minden megkezdett óra után a napidíjból számított óradíj 1,5-szerese.

5.2.2. A napi harminc percet meghaladó szinkrontolmácsolás, illetve napi három órát meghaladó konszekutív tolmácsolás esetén a tolmácsolási munkát két fő látja el.

5.2.3. A Budapesten kívüli (belföldi vagy külföldi) munkavégzés esetén a legkisebb elszámolási egység 1 nap, egyéb esetben fél nap.

5.2.4. Külföldi munkavégzés esetén, amennyiben az utazás nem a munkavégzés napján történik, az utazással töltött napokra tolmácsonként fél nap tolmácsolási díj kerül elszámolásra.

5.2.5. A Budapesten kívüli (belföldi vagy külföldi) munkavégzés esetén a tolmács(ok) utazási és esetlegesen felmerülő szállás költségét a tolmácsolás díján felül a Megbízó köteles megfizetni. Szállás igénybevétele esetén tolmácsonként külön szobát kell biztosítani.

5.3. A lemondott munkák kifizetése

5.3.1. Amennyiben a Megbízó egy megrendelt munka egészét vagy annak valamely részét lemondja, úgy köteles az adott anyagon vagy annak lemondott részén a megrendelés visszavonásának időpontjáig elvégzett munkákat (előformázás, szószedetfejlesztés, fordítás, lektorálás stb.) kifizetni.

5.3.2. Tolmácsolási megbízás esetében, amennyiben a Megbízó a megrendelését a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 24 órán belül lemondja, a megállapított díj 100%-át, amennyiben a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 48 órán belül, de 24 órán túl mondja le, a megállapított díj 50%-át köteles a Megbízottnak megfizetni. A Megbízó köteles továbbá megtéríteni az elállás időpontjáig elvégzett munka munkadíját.

6. Fizetési feltételek

6.1. A Megbízó a Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Megbízott számlájára átutalni. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak.

6.2. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott – a tartozás tényleges kiegyenlítése napjáig – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel..

7. Minőségi feltételek, reklamáció

7.1. A Megbízó a forrásanyagot e-mailen, futárral vagy személyesen juttathatja el a Megbízott részére. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a szöveg továbbítása során a küldemény sérülhet, amely következtében az akár nehezebben olvashatóvá válik. A Megbízó az ebből eredő kockázatot viseli. A Megbízó köteles a forrásanyagot az általa választott módon a megrendeléssel egyidejűleg, saját költségére a Megbízott részére haladéktalanul megküldeni. A forrásanyag továbbításából eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés eseteit.

7.2. A Megbízott köteles a forrásanyag, illetve a tolmács felkészüléséhez átadott anyag kézhezvételekor a Megbízót írásban – e-mailen vagy más igazolható módon – haladéktalanul értesíteni, amennyiben a forrásanyag vagy felkészülési anyag késedelmes megküldése következtében a megbízás teljesítési határidejének túllépése várható vagy olvashatósági hiányossága miatt az ismételt megküldés szükséges.

7.3. Olvashatósági hiányosság vagy értelmezhetetlen szövegrészek előfordulása esetén a Megbízó köteles haladéktalanul gondoskodni a forrásanyagnak, felkészülési anyagnak a Megbízott részére olvasható, ill. értelmezhető formában történő eljuttatásáról. Amennyiben ez a teljesítési határidő betartását veszélyeztetné, a forrásanyag késedelmes megküldésének szabályai alkalmazandók.

7.4. A Megbízó szavatol azért, hogy minden korlátozástól mentesen jogosult a megbízás tárgyát képező tevékenységgel a Megbízottat megbízni. Amennyiben külső személy a Megbízottal szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól a Megbízottat mentesíti. Amennyiben a Megbízott ellen ilyen anyag fordítása miatt peres eljárás indul, a Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a perbe Megbízott kérésére, a Megbízott oldalán belép, és mindenben a Megbízott segítségére lesz.

7.5. A Megbízó a fordítás/lektorálás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított 5 munkanapon belül érvényesíthet. A fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. A Megbízott visszajelzi a hibák kijavításának időigényén alapuló javítási határidőt, és ezen a határidőn belül köteles gondoskodni a javítás elvégzéséről. Amennyiben a hibák által érintett szövegrészek összmennyisége nem haladja meg a 30.000 karaktert, a javítási határidő normál fordítás esetében 2 munkanap, sürgősség esetén 1 munkanap, soron kívüli határidő esetén 10 óra. Ennél terjedelmesebb javítások esetén minden további 30.000 karakter után egy nappal nő a határidő. E határidő eredménytelen eltelte, illetve ismételt hibás teljesítés esetén a Megbízó a megbízástól elállhat, és jogosult a megbízási díj 50%-ának megfizetésére. A fordítandó szöveg hibáiból, hiányosságaiból, nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákkal kapcsolatos bármilyen jellegű igényérvényesítés a Megbízottal szemben kizárt. Hibás teljesítésre a Megbízó kizárólag a nyilvánvaló nyelvi, nyelvtani hibák esetén hivatkozhat.

7.6. Amennyiben a Megbízó a tolmácsoláshoz felkészülési anyagot nem ad, vagy azokat a felkészülési anyag mennyiségéhez mérten nem kellő időben adja át a Megbízottnak, ezen hiányosságból a tolmácsolás során felmerülő hibákért a Megbízott felelősséggel nem tartozik.

7.7. A Megbízó a fordítás/lektorálás nem megfelelő minősége miatt a Megbízottal szemben kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet, ha a 7.8 pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett. A Megbízott a megbízási érték 50%-áig, de maximum 100.000 forint összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.

8. Titoktartás, alkalmazási szabályok

8.1. Szerződő felek a megbízás teljesítése során Megbízó által átadott dokumentumok létét, tartalmát illető valamennyi tényt, a megbízáshoz kötődő díjat, a Megbízott működésével, projektmenedzsment-folyamataival kapcsolatos valamennyi tényt, adatot, információt, a Megbízotthoz kapcsolódó know how-t üzleti titoknak tekintenek. A Megbízó és a Megbízott kijelentik, hogy a hozzájuk kötődő üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetükön belül megteszik.

8.2. A Megbízó és a Megbízott köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, ennek megfelelően különösen tilos azt a megbízás kereteit túllépve vagy attól eltérő célra engedély nélkül felhasználni, külső személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni, illetőleg külső személy, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

8.3. A Megbízó és a Megbízott az itt meghatározott titoktartási kötelezettségének a megbízás megszűnését követően is köteles eleget tenni. A titoktartási kötelezettség alól a védett adatok, információk pontosan meghatározott körére a Felek előzetesen, írásban felmentést adhatnak egymásnak.

8.4. A Megbízó a Megbízott alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit (fordítók, lektorok, tolmácsok, projektmenedzserek stb.) a Megbízott megkerülésével nem keresheti fel az ÁVF tárgyi hatálya alá tartozó megrendelések teljesítése, így különösen tolmácsolás, fordítás, lokalizáció, illetve ahhoz kötődő kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésének céljával. Ezen személyi kört munkavégzésre kizárólag az ÁVF-ben szabályozott eljárási rend szerint veheti igénybe a Megbízó. A Megbízó ezen kötelezettsége megszegése esetén az egyéb károk megtérítése mellett köteles megfizetni a Megbízott részére azt az összeget, amelyet a Megbízó a Megbízott részére lett volna köteles megfizetni a Megbízottól történő megrendelés esetén.

9. Hatály, jogviták, egyéb kérdések

9.1. A jelen Általános Vállalási Feltételek hatálya kiterjed a Felek között fordításra, lektorálásra, tolmácsolásra létrejött megbízási jogviszonyra. Rendelkezéseitől a Felek írásban eltérhetnek, amely esetben az ÁVF érintett szabályai helyébe a Felek megállapodása lép.

9.2. A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

A Megbízó a szolgáltatásokkal vagy az Ekvilog Kft tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ekvilog Kft.

Székhely: 1238 Budapest, Kő utca 20.
Cégjegyzékszám: 01-09-942034
Adószám: 14394140-2-43

Telefon: +36 30 9824 818

Internet cím: https://ekvilog.hu/

E-mail: ekvilog@ekvilog.hu

A Megbízó szóban vagy írásban közölheti a panaszát az Ekvilog Kft-nek, amely az Ekvilog Kft-nek, vagy az érdekében/javára eljáró személynek a szolgáltatás nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt Ekvilog Kft. köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Megbízó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Ekvilog Kft a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megbízónak átadni. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Megbízónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt Ekvilog Kft - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját Ekvilog Kft indokolni köteles. A telefonon közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosító számmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a Megbízó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a Megbízó panaszának részletes leírása, a Megbízó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

Ekvilog Kft nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a Megbízó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Ekvilog Kft a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén Ekvilog Kft köteles a Megbízót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Megbízó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy Ekvilog Kft a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben Ekvilog Kft és a Megbízó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megbízó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben a Megbízó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Megbízó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírság kiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.A kérelemnek tartalmaznia kell

a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

a testület döntésére irányuló indítványt,

a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, melyben a fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

9.3 Amennyiben a Felek között a vita rendezése nem vezetett eredményre, a Felek kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.