Általános Vállalási Feltételek

1. Az Általános Vállalási Feltételek személyi hatálya és a megbízás tárgya

1.1. Az Általános Vállalási Feltételek, a Megbízó (természetes, vagy jogi személy) és az Ekvilog Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-942034) együttesen Felek között fordítási, lektorálási és tolmácsolási feladatok elvégzésére létrejött, egyedi megbízási jogviszonyban, illetve keretszerződésben nem rögzített szabályrendszert határozza meg.

1.2. Megbízó és az Ekvilog Kft (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott – a Megbízó megbízása alapján – a Megbízottnak adathordozón (hordozható memórián, CD stb.), vagy elektronikus úton (e-mailen), vagy papírra nyomtatva rendelkezésre bocsátott forrásnyelvi szövegnek (a továbbiakban: forrásanyag) a megadott célnyelvre történő fordítását és lektorálását (a továbbiakban: fordítás), vagy a már célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő lektorálását (a továbbiakban: lektorálás) elvégzi, és az elkészült anyagot a Megbízó kérésének megfelelően elektronikusan vagy papírra nyomtatva a Megbízó rendelkezésére bocsátja.

1.3. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, Megbízott fordításainak hitelesítését „hivatalos fordítás” néven bocsátja rendelkezésre. A Megbízott a jelen szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a fordítási feladatot legnagyobb gondossággal látja el, és a legnagyobb szakértelemmel, a közösen elfogadott határidőre hajtja végre.

2. A megrendelés

2.1. A megrendelés formája

2.1.1. Megbízó megrendelését a Megbízott által erre a célra készített Megrendelőlap valamennyi rovatának kitöltésével és cégszerű aláírásával adhatja le a Megbízottnál. Cégszerű aláírás hiányában Megbízó az 1. számú mellékletben megjelölt személyek aláírásával ellátott megrendelést a Megbízó hivatalos megrendelésének tekinti, és jelen keretszerződés aláírásával kötelezettséget vállal az ilyen módon megrendelt, és a Megbízott által teljesített munkák ellenértékének kifizetésére.

2.1.2. A Megrendelőlapot Megbízó kérésére a Megbízott e-mailben a Megbízónak elküldi. A kitöltött és aláírt Megrendelőlapot Megbízó e-mailen az ekvilog@ekvilog.hu címre, és/vagy postán juttatja el Megbízott részére.

2.1.3. A forrásanyagot vagy a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket, illetve a tolmácsoláshoz szükséges felkészülési anyagokat, elektronikus úton e-mailben az ekvilog@ekvilog.hu címen juttatja el Megbízott részére. Amennyiben erre nincs lehetősége, Megbízó a Megrendelőlaphoz hasonlóan is leadhatja a forrásanyagokat, illetve a forrásnyelvi és célnyelvre lefordított összevetendő szövegeket.

2.1.4. Megbízott a Megbízó megrendelését, az általa cégszerűen aláírt Megrendelőlap Megbízó részére történő visszaküldésével visszaigazolja. Az egyedi szerződés/megrendelés a visszaigazolásban foglalt tartalommal, annak igazolt elküldésekor jön létre.

2.2. A fordítandó anyag fogadása

2.2.1. A Megbízott a fordítási, lektorálási szolgáltatásra kötelező erejű ajánlatot a teljes fordítandó vagy lektorálandó anyag kézhezvétele és a fordítás vagy lektorálás egyéb feltételeinek (leadás formátuma, ábraszövegek fordítása, határidő, szakmai igények stb.) rögzítése után ad. Ha a fordítandó vagy lektorálandó anyag az ajánlatkérés időpontjában nem áll teljes egészében rendelkezésre, a Megbízott az anyag terjedelmének legalább 25%-át kitevő –szakmailag, tartalmilag és formailag jellemző – minta alapján, nem kötelező érvényű ajánlatot ad, amelyet a teljes anyag kézhezvétele és a fordítási vagy lektorálási feladat valamennyi feltételének rögzítése után végleges, kötelező érvényű ajánlattal vált fel.

2.2.2. A fordítandó, lektorálandó anyagoknak a Megbízott részére való eljuttatása – történjen az elektronikusan vagy nyomtatott formában – a Megbízó feladata. A Megbízottnak nem áll módjában kötelező erejű ajánlatot adni hozzá el nem juttatott, vagy – például a weboldalak esetében – nem garantáltan rendelkezésre álló, vagy változtatásnak kitett anyagokra vonatkozóan.

2.2.3. Saját szervezetén belül a Megbízó a megrendelési jogosultságot maga határozza meg és ellenőrzi. A Megbízott a megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja. A Megbízó a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Megbízott által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően – a megbízási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében – nem hivatkozhat a Megrendelőlapot aláíró személy hatáskör-túllépésére vagy hatáskörének hiányára.

2.2.4. Ismételt megrendelés esetén a Megbízó érvényes megrendelésének további feltétele, hogy a Megbízottal szemben semmilyen jogcímen lejárt tartozása ne álljon fenn.

2.2.5. Megbízó a megrendelésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a megbízás alapján elvégzett munkát, a Megbízó és a megbízás tárgyának általános megjelölésével (pl. Megrendelő neve – éves jelentés fordítása angol nyelvre) referenciaként felhasználja és arra hivatkozzon (pl: pályázatokban, weboldalán, céges bemutatkozó anyagokban).

3. Az ajánlat

3.1. Az ajánlat tartalma

3.1.1. A Megbízott által a teljes fordítandó anyag fogadása és a fordítás valamennyi körülményének tisztázása után kiadott ajánlat a következőket tartalmazza:
• a fordítandó anyaghoz rendelt munkakód, a fordítandó anyag megnevezése
• a szükséges munkálatok felsorolása (pl. fordítás, lektorálás, szószedet-egyeztetés, formázás stb.),
• az átvételi és a leadási formátum,
• a határidő,
• az ajánlati ár,
• az ajánlat érvényességi ideje,
• a számlázás és a fizetés módja,
• a munkához kapcsolódó esetleges egyéb feltételek

3.1.2. Külön megállapodás hiányában az elkészült fordítást a Megbízott elektronikus formában (e-mailben) adja át, vagy – nagyobb munkák esetében – egyéb elektronikus adathordozón bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a megrendelésben a Megbízó leadási határidőként csak napot jelöl meg, a leadási határidő a megjelölt nap 24 óra.

3.1.3. Az ajánlat kizárólag az annak alapjául szolgáló, már átvett anyagokra vonatkozik. A Megbízó által az anyagban az ajánlattétel után végrehajtott minden tartalmi és/vagy mennyiségi változtatás külön ajánlattétel és megbízás tárgyát képezi, amelynek vállalási határideje és egyéb feltételei az eredeti munkára adott ajánlatétól eltérhetnek.

3.1.4. Még nem teljesen elkészült, lektoráláson és egyéb ellenőrzési funkción át nem esett anyagok határidő előtti leadását a Megbízott nem vállalja. Mivel a fordított anyagok szóhasználati, nyelvi és formai egysége, a magas színvonalú végtermék csak az egész anyag fordítása, lektorálása, korrektúrázása és formázása révén biztosítható, a Megbízott az elkészült anyagot a vállalt határidőre egyben szállítja.

3.2. A vállalási díjat befolyásoló tényezők

3.2.2. Mivel – az egységességet és minőséget biztosító – terminológiai és egyéb fordítóeszközök általában a Microsoft Word szövegszerkesztővel együtt használhatók hatékonyan, a fordítást a Megbízott – az eredeti anyag formátumának megőrzésével – általában az MS Word szövegszerkesztőben készíti el. A nem elektronikus formában vagy az MS Word, RTF vagy TXT formátumtól eltérő formátumban kapott anyagokat (például PDF, HTML, PowerPoint, Excel, FrameMaker, QuarkXpress, vagy Word-fájlként elmentett, de valójában HTMLformázású weboldalak) a Megbízott – optikai karakterfelismerő programmal vagy konverzióval, majd újraformázással – MS Word formátumú anyaggá alakítja. E többletmunka költségeinek fedezésére a Megbízó az ajánlatban meghatározott felárat számít fel.

3.2.3. A fenti pontra is tekintettel, a munka költségét befolyásoló fontos tényezők a következők:
• a forrásanyag formátuma,
• a leadandó fordítás kért formátuma,
• az esetlegesen szükséges formázási, kiadvány-szerkesztési munkák,
• a munka határideje,
• a szakmai vagy nyelvi lektorálási igény
• a nyelvirány

3.2.4. A nem a Megbízott által fordított anyagok lektorálására a Megbízott csak a teljes lektorálandó anyag megtekintése után ad ajánlatot. Ilyenkor a lektorálási díjat a szükséges javítások aránya határozza meg. 25%-ot meghaladó javítási arány esetén a lektorálás újrafordításnak minősül, és teljes fordítási áron kerül elszámolásra.

3.2.5. A Megbízott által vállalt minimális vállalási mennyiség – fájlkonverziót nem igénylő megbízások esetében – 1700 forrásnyelvi karakter, amely mennyiségtől a Megbízó az egyes keretszerződésekben vagy az egyedi megrendelések esetén is saját belátása szerint eltérhet. Az ennél kisebb mennyiségű fordításra vagy lektorálásra vonatkozó megbízások esetében a minimális vállalási mennyiség mindenkori díjával megegyező összeget fizet a Megbízó a Megbízottnak.

3.2.6. Írásbeli ajánlat a kiadás napjától számított 15 naptári napig érvényes.

4. A teljesítés

4.1. A Megbízott fordítási tevékenysége eredményeképpen vagy pontos fordítás, vagy egyéni, eredeti jellegű fordítás, azaz az utóbbi esetben a jogszabályi feltételek fennállásakor a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt álló mű jön létre. A Megbízott – területi és időbeli, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen – díjmentes felhasználási jogot enged a Megbízó részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetésével egyidejűleg. Megbízó jogosult a szerzői mű alhasználatba adására és átdolgozására is. A Megbízott – amennyiben nem ő tekintendő a szerzői műnek minősülő fordítás szerzőjének – szavatosságot vállal a Megbízó felé, hogy a nevezett felhasználási jog továbbengedéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezik.

4.2. A Megbízott a fordítást, illetve a lektorálást az elvárt minőségben és – amennyiben a megbízás célját a Megbízó megadta – a felhasználási célnak megfelelően köteles szolgáltatni. A Megbízott – magas színvonalú munka érdekében – kérheti bizonyos kifejezések (cégspecifikus elnevezések, rövidítések, szakkifejezések stb.) fordításának a Megbízóval történő egyeztetését, illetve azok Megbízó általi jóváhagyását. A fordítás magas színvonalát és a határidő betartását a Megbízott csak akkor tudja biztosítani, ha a Megbízó az átadott kifejezések jóváhagyott fordítását az elvárható – és a határidők betartását lehetővé tevő – időn belül eljuttatja a Megbízotthoz.

4.3. A Megbízott az elkészült munkát – a Megbízó kérésének megfelelően – a Megrendelő lapon meghatározott módon köteles eljuttatni a Megbízó részére. A Budapest közigazgatási határán belüli fuvarköltséget a Megbízott, az azon kívülre történő szállítás költségét a Megbízó vállalja.

4.4. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorált és lektorálandó szöveg e-mailen keresztüli, nem titkosított mellékletként való küldése nem biztosítja a szöveg titkosságát és integritásának megőrzését. A Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért a Megbízott nem felel.

4.5. A Megbízott – a Megbízó kérésének megfelelően – a részére megküldött szövegeket a lefordított/lektorált szöveg megküldésével egyidejűleg visszajuttatja vagy megsemmisíti, vagy egy (1) év időtartamra megőrzi.

4.6. A Megbízó – a Megbízott késedelmes teljesítése esetén – azonnali teljesítési határidő esetén 12 óra késedelem, sürgősségi teljesítési határidő esetén 1 munkanapi, és normál teljesítési határidő esetén a szöveg terjedelméhez igazodó, 35.000 karakterenként 1 munkanap késedelem elteltét követően a megbízástól való elállásra jogosult. A felek a Megbízó megrendeléstől való elállási jogát a nevezett késedelmi határidő letelte előtt kizárják.

4.7. A Megbízott késedelmes teljesítése esetén a Megbízó jogosult 20%-kal csökkentett díjat fizetni.

5. Az elszámolás

5.1. Az elszámolás alapja

5.1.1. Amennyiben a Megbízott ajánlata másképp nem rendelkezik, a fordítás elszámolása a lefordítandó anyagban található karakterek száma (az ún. forrásnyelvi karakterszám) alapján történik.

5.1.2. Nagyobb és összetett műveleteket igénylő munkák esetén a Megbízott – karakter alapú árazás helyett – az adott feladat áttanulmányozása alapján kiszámított, rögzített projektárat adhat meg.

5.2. Elszámolás tolmácsolási megbízások esetén

5.2.1. A tolmácsolási idő a tolmács helyszínre történő megérkezésétől a távozásáig tart. Félnapos díjat számít fel a Megbízott a tolmács napi 4 órát meg nem haladó rendelkezésre állása esetén. Egynapos díjat számít fel Megbízott a tolmács napi 4 órát meghaladó, de 8 óránál nem hosszabb rendelkezésre állása esetén. Kiegészítő díjat számít fel Megbízott a napi 8 órát meghaladó munka esetén. Ez minden megkezdett óra után a napidíjból számított óradíj 1,5-szerese.

5.2.2. A napi harminc percet meghaladó szinkrontolmácsolás, illetve napi három órát meghaladó konszekutív tolmácsolás esetén a tolmácsolási munkát két fő látja el.

5.2.3. A Budapesten kívüli (belföldi vagy külföldi) munkavégzés esetén a legkisebb elszámolási egység 1 nap, egyéb esetben fél nap.

5.2.4. Külföldi munkavégzés esetén, amennyiben az utazás nem a munkavégzés napján történik, az utazással töltött napokra tolmácsonként fél nap tolmácsolási díj kerül elszámolásra.

5.2.5. A Budapesten kívüli (belföldi vagy külföldi) munkavégzés esetén a tolmács(ok) utazási és esetlegesen felmerülő szállás költségét a tolmácsolás díján felül a Megbízó köteles megfizetni. Szállás igénybevétele esetén tolmácsonként külön szobát kell biztosítani.

5.3. A lemondott munkák kifizetése

5.3.1. Amennyiben a Megbízó egy megrendelt munka egészét vagy annak valamely részét lemondja, úgy köteles az adott anyagon vagy annak lemondott részén a megrendelés visszavonásának időpontjáig elvégzett munkákat (előformázás, szószedetfejlesztés, fordítás, lektorálás stb.) kifizetni.

5.3.2. Tolmácsolási megbízás esetében, amennyiben a Megbízó a megrendelését a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 24 órán belül lemondja, a megállapított díj 100%-át, amennyiben a tolmácsolás kitűzött időpontját megelőző 48 órán belül, de 24 órán túl mondja le, a megállapított díj 50%-át köteles a Megbízottnak megfizetni. A Megbízó köteles továbbá megtéríteni az elállás időpontjáig elvégzett munka munkadíját.

6. Fizetési feltételek

6.1. A Megbízó a Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Megbízott számlájára átutalni. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak.

6.2. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott – a tartozás tényleges kiegyenlítése napjáig – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel..

7. Minőségi feltételek, reklamáció

7.1. A Megbízó a forrásanyagot e-mailen, futárral vagy személyesen juttathatja el a Megbízott részére. A Megbízó tudomással bír arról, hogy a szöveg továbbítása során a küldemény sérülhet, amely következtében az akár nehezebben olvashatóvá válik. A Megbízó az ebből eredő kockázatot viseli. A Megbízó köteles a forrásanyagot az általa választott módon a megrendeléssel egyidejűleg, saját költségére a Megbízott részére haladéktalanul megküldeni. A forrásanyag továbbításából eredő valamennyi kockázat a Megbízót terheli, különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés eseteit.

7.2. A Megbízott köteles a forrásanyag, illetve a tolmács felkészüléséhez átadott anyag kézhezvételekor a Megbízót írásban – e-mailen vagy más igazolható módon – haladéktalanul értesíteni, amennyiben a forrásanyag vagy felkészülési anyag késedelmes megküldése következtében a megbízás teljesítési határidejének túllépése várható vagy olvashatósági hiányossága miatt az ismételt megküldés szükséges.

7.3. Olvashatósági hiányosság vagy értelmezhetetlen szövegrészek előfordulása esetén a Megbízó köteles haladéktalanul gondoskodni a forrásanyagnak, felkészülési anyagnak a Megbízott részére olvasható, ill. értelmezhető formában történő eljuttatásáról. Amennyiben ez a teljesítési határidő betartását veszélyeztetné, a forrásanyag késedelmes megküldésének szabályai alkalmazandók.

7.4. A Megbízó szavatol azért, hogy minden korlátozástól mentesen jogosult a megbízás tárgyát képező tevékenységgel a Megbízottat megbízni. Amennyiben külső személy a Megbízottal szemben akár szerzői jogainak megsértése, akár más jogalapból eredően igényt érvényesít, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól a Megbízottat mentesíti. Amennyiben a Megbízott ellen ilyen anyag fordítása miatt peres eljárás indul, a Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a perbe Megbízott kérésére, a Megbízott oldalán belép, és mindenben a Megbízott segítségére lesz.

7.5. A Megbízó a fordítás/lektorálás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított 5 munkanapon belül érvényesíthet. A fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. A Megbízott visszajelzi a hibák kijavításának időigényén alapuló javítási határidőt, és ezen a határidőn belül köteles gondoskodni a javítás elvégzéséről. Amennyiben a hibák által érintett szövegrészek összmennyisége nem haladja meg a 30.000 karaktert, a javítási határidő normál fordítás esetében 2 munkanap, sürgősség esetén 1 munkanap, soron kívüli határidő esetén 10 óra. Ennél terjedelmesebb javítások esetén minden további 30.000 karakter után egy nappal nő a határidő. E határidő eredménytelen eltelte, illetve ismételt hibás teljesítés esetén a Megbízó a megbízástól elállhat, és jogosult a megbízási díj 50%-ának megfizetésére. A fordítandó szöveg hibáiból, hiányosságaiból, nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákkal kapcsolatos bármilyen jellegű igényérvényesítés a Megbízottal szemben kizárt. Hibás teljesítésre a Megbízó kizárólag a nyilvánvaló nyelvi, nyelvtani hibák esetén hivatkozhat.

7.6. Amennyiben a Megbízó a tolmácsoláshoz felkészülési anyagot nem ad, vagy azokat a felkészülési anyag mennyiségéhez mérten nem kellő időben adja át a Megbízottnak, ezen hiányosságból a tolmácsolás során felmerülő hibákért a Megbízott felelősséggel nem tartozik.

7.7. A Megbízó a fordítás/lektorálás nem megfelelő minősége miatt a Megbízottal szemben kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet, ha a 7.8 pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett. A Megbízott a megbízási érték 50%-áig, de maximum 100.000 forint összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.

8. Titoktartás, alkalmazási szabályok

8.1. Szerződő felek a megbízás teljesítése során Megbízó által átadott dokumentumok létét, tartalmát illető valamennyi tényt, a megbízáshoz kötődő díjat, a Megbízott működésével, projektmenedzsment-folyamataival kapcsolatos valamennyi tényt, adatot, információt, a Megbízotthoz kapcsolódó know how-t üzleti titoknak tekintenek. A Megbízó és a Megbízott kijelentik, hogy a hozzájuk kötődő üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetükön belül megteszik.

8.2. A Megbízó és a Megbízott köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, ennek megfelelően különösen tilos azt a megbízás kereteit túllépve vagy attól eltérő célra engedély nélkül felhasználni, külső személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni, illetőleg külső személy, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.

8.3. A Megbízó és a Megbízott az itt meghatározott titoktartási kötelezettségének a megbízás megszűnését követően is köteles eleget tenni. A titoktartási kötelezettség alól a védett adatok, információk pontosan meghatározott körére a Felek előzetesen, írásban felmentést adhatnak egymásnak.

8.4. A Megbízó a Megbízott alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit (fordítók, lektorok, tolmácsok, projektmenedzserek stb.) a Megbízott megkerülésével nem keresheti fel az ÁVF tárgyi hatálya alá tartozó megrendelések teljesítése, így különösen tolmácsolás, fordítás, lokalizáció, illetve ahhoz kötődő kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésének céljával. Ezen személyi kört munkavégzésre kizárólag az ÁVF-ben szabályozott eljárási rend szerint veheti igénybe a Megbízó. A Megbízó ezen kötelezettsége megszegése esetén az egyéb károk megtérítése mellett köteles megfizetni a Megbízott részére azt az összeget, amelyet a Megbízó a Megbízott részére lett volna köteles megfizetni a Megbízottól történő megrendelés esetén.

9. Hatály, jogviták, egyéb kérdések

9.1. A jelen Általános Vállalási Feltételek hatálya kiterjed a Felek között fordításra, lektorálásra, tolmácsolásra létrejött megbízási jogviszonyra. Rendelkezéseitől a Felek írásban eltérhetnek, amely esetben az ÁVF érintett szabályai helyébe a Felek megállapodása lép.

9.2. A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék. Amennyiben a Felek között a vita rendezésére nem vezetett eredményre, a Felek kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2021.01.10.

Ekvilog Kft.